Close

Referat af generalforsamlingen 2021

Generalforsamlingen blev afholdt på Smedens eng. Der var stort fremmøde og strålende vejr.

Generalforsamlingen blev afholdt på Smedens eng. Der var stort fremmøde.

Generalforsamlingen holder sig i år til formalia.

Mogens Højer Jensen åbnede mødet med en smuk tale til BBFs formand Mogens Volden – tak og jubilæum.

Dagsorden

 1. 1. Valg af dirigent og referent
 2. 2. Valg til stemmetællere
 3. 3. Bestyrelsens beretning
 4. 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 5. 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. 6. Indkomne forslag
 7. 7. Valg i henhld til §6, stk.1
 8. 8. Valg af antal bestyrelsessuppleanter
 9. 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 10. 10. Evt. valg og nedsættelse af udvalg
 11. 11. Overrækkelse af den gyldne kringle
 12. 12. evt.

add.1
Lene Andersen vælges til dirigent, Heidi Frier til referent

add.2
Nette Ravn og Anne Knabe Sørensen

add.3
Mogens Volden talte om de forandringer der var sket i byen under corona og de aktiviteter der har været afholdt på nye måder. Om de nye initiativer og tiltag i byen.

add.4
Regnskabet er allerede godkendt tidligere på året, og der var ingen indsigelser på generalforsamlingen.

add. 5
Det besluttes med stor enstemmighed at hæve kontingentet. P.t. er det på 150 pr. person eller 300 for en husstand. Kontingentet hæves til 200 kroner pr person. Det besluttes at den kommende bestyrelse finder en passende pris for en husstand.
Der er pt. 77 medlemmer i foreningen.

add.6
Der er et ønske om at diskutere hvorvidt man kan være med i BBFs aktiviteter når man ikke er medlem af foreningen. Vi aftaler at det tages op på et kommende borgermøde.

add.7 og 8
Emil Thorhauge og Anne Wilroth er flyttet fra byen og er dermed trådt ud af bestyrelsen.
 Erling Steen-Lund træder ud af bestyrelsen.
Mogens Volden, Niels Højer og Mortens Seifert er på valg og genopstiller alle.
Heidi Frier er ikke på valg.

Valgt til Bestyrelsen:
Mogens Volden
Niels Højer
Morten Seifert
Malou Løwengren
Anna B.B. Andersen
Christian Fonnesbech-Aagaard
 Nana Winther
Steffen

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde. 
 Mødet afholdes torsdag d. 24.6.

Der skal vælges ny kasser. Erling fortæller om de opgaver der ligger i arbejdet p.t. og det aftales at den nye bestyrelse fordeler opgaverne og finder en ny kasser.

add.9
MIchael Vinter vælges som revisor.
 Anton Petersen som revisorsuppleant.

add.10
Sommerfestudvalget mødes før sommerferien. Anne Knabe og Mogens Volden sender oversigt over opgaver og ideer ud, samt dato for møde.

add.11
Malene Allpass modtager årets kringle – formanden holder en tale 🙂

add. 12
Generalforsamlingen pålægger den kommende bestyrelse af arrangere et borgermøde i efteråret, hvor der er tid til at tale om aktiviteterne og arbejdsgrupperne i byen.

Børnene foreslår at vi laver en børnebestyrelse i BBF. Vi har bl.a. vundet 25.000 som 2.præmie i årets landsby, de penge er blevet givet til børnene, og de vil gerne finde ud af hvad de skal bruge dem til. Det godkendes.
Børnene indkalder selv til møde på engen.

Heidi fortæller om midler – 8000 kr – vi netop har fået fra Realdania til at afholde en fælles dag hvor byen bliver rystet sammen.

Heidi fortæller også at bænke og borde er på vej, der afventes en endelig landzonetilladelse. Alt er klar.

Der opfordres til at folk der er interesseret i at udvikle Grusgraven som fritidsareal går ind i arbejdet.
Der er åbning af kabelbane d. 27.6.2021.

Patrizia Englys fortæller at hun er den nye ejer af Smedens Eng, og at der er sat simple regler op på skuret.

Referent Heidi FrierUdgivet af Bjergsted Beboerforening © 2019 - 2024